rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera

Upadłość małżonka prowadzącego działalność gospodarczą a majątek wspólny małżonków.


Zgodnie z art. 124 prawa upadłościowego i naprawczego, w przypadku gdy między małżonkami istnieje stosunek wspólności ustawowej, ustaje on z chwilą ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, zaś majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Majątek ten zostaje przeznaczony na zaspokojenie wierzytelności upadłościowych. Podział majątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków jest wyłączony.
Małżonek upadłego może jedynie dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Zgodnie z art. 43 § 1 KRO małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów jednak każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku.Wierzytelność małżonka z tytułu udziału w majątku wspólnym zaspokajana jest przy podziale funduszów masy upadłości w kategorii trzeciej.