rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera
Małżonek za granicą
Zgodnie z rozporządzeniem rady WE nr 2201/2003 w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa właściwe są sądy Państwa Członkowskiego:

A) na którego terytorium:

  - małżonkowie zwykle zamieszkują, lub
  - małżokowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub
  - pozwany zwykle zamieszkuje
  - w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub
 - składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
  - składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeślie mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam "miejsce stałego zamieszkania";

B) którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają miejsce "stałego zamieszkania"

Należy jednak pamiętać, iż bez uszczerbku dla tego co zostało wyżej powiedziane, Sąd Państwa Członkowskiego, który wydał orzeczenie w sprawie separacji, jest także właściwy dla przekształcenia tego orzeczenia w rozwód, jeśli jest to zgodne z prawem obowiązującym w tym Państwie Członkowskim