rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód powinien spełniać wymagania stawiane innym pismom procesowy tj. zawierać następujące elementy:
- oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron i ich pełnomocników
- oznaczenie rodzaju pisma
- osnowę wniosku (czego żądamy)oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
- podpisy stron lub pełnomocników
- wymienienie załączników
Gdy pozew jest pierwszym pismem procesowym w sprawie, powinien on zawierać dodatkowo oznaczenie miejsca zamieszkania stron i pełnomocników oraz przedmiotu sporu.
Jeżeli pozew nie będzie mógł otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pozwu, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodnionwym.
Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pozew stronie.
Pozew poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.