rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera
Wina wyłączna a prawo do dziecka
Orzekając o władzy rodzicielskiej Sąd podejmuje decyzję w oparciu o podstawowe kryterium jakim jest dobro małoletnich dzieci. Przypisanie jednemu z małżonków wyłącznej winy rozkładu pożycia nie musi przekreślać jego szans w sporze o dziecko.
Przesłanka winny może mieć jedynie charakter pomocniczy.
Sąd bada przede wszystkim czy powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków nie sprzeciwia się dobru dziecka. W tym ujęciu wina czy nawet wina wyłączna nie odgrywa bezpośrednio roli.
Naruszenie obowiązków małżeńskich w stosunku do drugiego małżonka nie musi bowiem oznaczać, iż winny małżonek był lub będzie złym rodzicem. Może być wręcz przeciwnie.
O przyznaniu wykonywania władzy decydują przede wszystkim predyspozycje osobiste małżonka.
Szczególnie istotne znaczenie ma więź emocjonalna między rodzicem a dzieckiem. Wina mogłaby mieć wpływ na kwestię władzy, gdyby zostało wykazane, iż małżonek winny rozkładu nie jest w stanie dobrze sprawować opieki nad dzieckiem, gdyż Np. prowadzi nieuporządkowany i nieustabilizowany tryb życia.