rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera


Jak rozliczają się osoby żyjące w konkubinacieKto jest zatem właścicielem przedmiotów majątkowych Np. mieszkania nabytych w trakcie trwania nieformalnego związku ?


Wszystko zależy kto tak naprawdę nabył przedmioty majątkowe. Jeżeli do aktu notarialnego przystąpiła kobieta i mężczyzna wspólnie to oboje są właścicielami mieszkania. Jeżeli jednak akt notarialny podpisała Np. jedynie kobieta, w swoim własnym imieniu to tylko ona staje się właścicielką mieszkania. Na stosunki własnościowe nie ma wpływu fakt z jakich funduszy pochodziły środki na nabycie nieruchomości.

Na jakiej podstawie mogą być dokonane rozliczenia po rozpadzie związku ?


W sytuacji, gdy właścicielami majątku Np. mieszkania są oboje partnerzy sytuacja wygląda stosunkowo prosto. Każde z nich może domagać się zniesienia współwłasności przez Sąd. Zniesienie współwłasności może się odbyć przykładowo poprzez przyznanie mieszkania jednemu z partnerów z obowiązkiem spłaty drugiego. Sytuacja komplikuje się, gdy rzecz została nabyta przez jednego partnera, a drugi formalnie nie przystąpił do transakcji, lecz jedynie ją współfinansował. W takim przypadku nie dochodzi do powstania współwłasności. W sytuacji sporu sądowego partner nie będący wpisany do księgi wieczystej jako właściciel musiałby po pierwsze dowodzić, iż współfinansował transakcje. Po drugie nie jest oczywiste na jakiej podstawie mógłby on dochodzić zwrotu poczynionych nakładów. Nie trudno dostrzec, iż partner który nie uczestniczy formalnie w nabywaniu przedmiotów majątkowych, a jedynie finansuje ich nabycie, w przypadku sporu będzie znajdował się w bardzo trudnej sytuacji dowodowej

Co w sytuacji, gdy jeden z konkubentów żyje nadal formalnie w związku małżeńskim, ale pozostaje w separacji faktycznej ?


Większość małżeństw w Polsce żyje w tzw. ustroju wspólności ustawowej. Oznacza to, iż przedmioty nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego stają się współwłasnością obojga małżonków. Sytuacja nie zmienia się, jeżeli małżonkowie pozostają w separacji faktycznej. Przykładowo: mąż żyje od 5 lat w konkubinacie z inną kobietą i równocześnie pozostaje w separacji faktycznej ze swoją żoną. Partnerzy żyjący w nieformalnym związku nabywają wspólnie mieszkanie "po połowie". Maż w połowie współfinansuje transakcję ze swojego wynagrodzenia za pracę. Jak kształtują się stosunku własnościowe ? ? udziału w prawie własności przysługuje konkubentce, natomiast ? stanowi współwłasność konkubenta i jego żony.

Co się dzieje jeżeli partnerzy wybudują dom na gruncie będącym własnością tylko jednego z nich ?


Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego dom wybudowany na gruncie stanowi jego część składową. Właścicielem zabudowanej nieruchomości staje się osoba, która był do tej pory właścicielem nieruchomości niezabudowanej. W przypadku konfliktu sądowego partner nie będący właścicielem nieruchomości znajdzie się w trudnej sytuacji. Po pierwsze będzie musiał wykazać, że uczestniczył w nabywaniu materiałów budowlanych. Po drugie pojawi się pytanie na jakiej podstawie prawnej mógłby on dochodzić zwrotu nakładów na nieruchomość partnera. Proponuje się tu analogiczne stosowanie przepisów o spółce. W grę wchodzą również przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jak widać przed przystąpienie do budowy domu na gruncie będącym własnością tylko jednego partnera konkubenci powinni rozważyć, czy nie lepiej jest dokonać najpierw przeniesienia udziału w prawie własności gruntu na partnera nie będącego właścicielem.

Czy po ustaniu konkubinatu istnieje możliwość odzyskania darowizn poczynionych na rzecz partnera ?


Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego istnieje możliwość odzyskania darowizn poczynionych na rzecz drugiego partnera w czasie trwania związku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2006 r. (II CK 324/05, MoP 2006 nr 4, s. 172) istnieje możliwość odzyskania podarowanych w trakcie trwania nieformalnego związku pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Partner musi jednak udowodnić, że druga osoba dawała mu podstawy do stwierdzenia, iż związek będzie trwał dłużej.