rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera


Odpowiedzialność za długi w ustroju wspólności majątkowejKto odpowiada za długi zaciągnięte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa ?


Jeżeli małżonkowie wspólnie zaciągną dług Np. podpiszą się oboje pod umową kredytu, wówczas oboje odpowiadają za jego spłacenie. Wierzyciel może zaspokoić się zarówno z majątku wspólnego małżonków jak i z majątku osobistego każdego z nich. Wynika to z faktu, że zarówno mąż jak i żona są dłużnikami z tytułu podpisanej wspólnie umowy.

Co się dzieje w przypadku, gdy małżonek podpisze umowę Np. dotyczącą kredytu sam, a co gdy dokona tego za zgodą współmałżonka ?


W tej sytuacji dłużnikiem jest oczywiście tylko małżonek podpisujący umowę. Jednak fakt wyrażenia zgody przez drugiego małżonka na zawarcie umowy wpływa w sposób istotny na uprawnienia wierzyciela. Będzie on mógł bowiem sięgać w celu zaspokojenia nie tylko do majątku osobistego małżonka będącego dłużnikiem, ale również do całego majątku wspólnego małżonków. Zatem, pomimo faktu, iż tylko jeden małżonek jest dłużnikiem, wierzyciel może zaspokoić się z całego majątku wspólnego przysługującego mężowi i żonie.

Kto będzie odpowiadał za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków bez zgody drugiego ?


Jeżeli przykładowo mąż zaciągnie pożyczkę bez wiedzy żony wówczas tylko on sam ma status dłużnika. Wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z majątku osobistego męża. Często jednak osobisty majątek małżonka jest bardzo skromny. Bywa tak, że prawdziwie wartościowe przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Czy w opisanej sytuacji wierzyciel może zaspokoić się z majątku wspólnego? Tak, ale jedynie w ograniczonym zakresie. Wierzyciel będzie mógł przykładowo zaspokoić się z pobranego przez małżonka będącego dłużnikiem wynagrodzenia za pracę.

Co gdy jeden z małżonków samodzielnie zaciągnie pożyczkę Np. w celu opłacenia czynszu za mieszkanie zajmowane przez całą rodzinę ?


Zgodnie z art. 30 § 1 KRO oboje małżonkowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Jest to wyjątek od zasad opisanych wcześniej. Zwykłe potrzeby rodziny dotyczą niewątpliwie spraw związanych z codzienną egzystencją takich jak chociażby opłaty za mieszkanie, zakup żywności, zakup na kredyt lodówki czy nowej pralki, opłacenie wizyty dziecka u dentysty. W przypadku takich zobowiązań wierzyciel może zaspokoić się zarówno z majątków osobistych małżonków jak i ich majątku wspólnego.

Kto będzie odpowiadał za długi w przypadku rozwodu ?


W momencie orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami przestaje istnieć ustrój wspólności majątkowej. Przedmioty objęty wspólnością małżeńską stają się teraz zwykłą współwłasnością, której podziału można żądać w Sądzie. Co się jednak dzieje z długami z okresu małżeństwa? Jeżeli małżonkowie zawarli Np. umowę kredytu wspólnie to po rozwodzie każde z nich nadal pozostaje dłużnikiem. Wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z zarówno z majątku osobistego byłej żony jak i majątku osobistego byłego męża. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte przez jednego z małżonków za zgodą lub bez zgody drugiego. Wówczas dłużnikiem zarówno przed jak i po rozwodzie jest tylko jeden małżonek. Wierzyciel może zaspokoić się z majątku tego z byłych małżonków, który zawarł z nim umowę. Nie może sięgać w żadnym razie do majątku byłego małżonka, który nie jest jego dłużnikiem.

Przykłady:

Mąż prowadzący działalność gospodarczą popadł w długi. Zobowiązania zaciągane były bez zgody żony, która nie uczestniczyła w działalności gospodarczej męża. Małżonkowie żyją w ustroju wspólności majątkowej. Żona ma wysokie zarobki z tytułu umowy o prace. Czy wierzyciele będą mogli zaspokoić się z tych dochodów ?


Nie. Dłużnikiem z tytułu zaciągniętych zobowiązań jest jedynie mąż. Żona nie jest ani współdłużnikiem, ani nie wyraziła zgody na zaciąganie zobowiązań przez współmałżonka. Pobrane przez żonę dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę stanowią tą część majątku wspólnego, z której wierzyciele męża nie mogą szukać zaspokojenia.

Żona w trakcie małżeństwa pożyczyła od koleżanki 2.000 zł, które przeznaczyła na bieżące opłaty. Przed spłatą pożyczki dochodzi do rozwodu i podziału majątku. Kto odpowiada za zaciągnięte zobowiązanie ?


Zgodnie z art. art. 30 § 1 KRO oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Niewątpliwie taki charakter miała pożyczka zaciągnięta przez żonę. Na solidarną odpowiedzialność małżonków nie ma wpływu fakt rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód.