rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera


Wspólność majątkowaZ dniem zawarcia ślubu małżonkowie wiążą się również w istotny sposób pod względem majątkowym. To co maż lub żona zarobią, pracując po zawarciu związku małżeńskiego staje się ich własności wspólną. Podobnie przedmioty majątkowe Np. mieszkanie zakupione przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Opisany mechanizm to tzw. ustawowy ustrój majątkowy inaczej określany mianem wspólności majątkowej. Polega on na tym, iż przedmioty majątkowe nabyte przez jednego lub obu małżonków w czasie trwania związku tworzą ich majątek wspólny. (zob. art. 31 KRO)

Przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem są osobistą własnością każdego z małżonków. Przykładowo, jeżeli małżonek nabył 2 lata przed ślubem mieszkanie to pozostaje ono jego wyłączną własnością również po ślubie. Jeżeli dojdzie do rozwodu Sąd nie będzie dzielił tego mieszkania pomiędzy byłych małżonków. Podział majątku nie obejmuje bowiem majątku osobistego

Czy w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty tylko zakupione czy może nabyte w jakikolwiek sposób Np. w drodze zasiedzenia lub darowizny ?


W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty nabyte w jakikolwiek sposób przez jednego z małżonków. Jeżeli zatem przykładowo mąż zasiedzi nieruchomość w trakcie trwania małżeństwa to prawo własności wchodzi do majątku wspólnego, nawet jeżeli okres zasiedzenia upłynął w większości przed zawarciem związku małżeńskiego. Podobnym przykładem jest sytuacja, kiedy jeden z małżonków nabywa w drodze pożyczki określoną sumę pieniędzy. Wówczas pieniądze również wchodzą do majtku wspólnego. Odmiennie wygląda kwestia darowizn. Otóż darowizny dokonane na rzecz jednego z małżonków co do zasady wchodzą do majątku osobistego. Jednakże darczyńca może oświadczyć, iż darowizna dokonana jest na rzecz obojga małżonków. Dopiero wówczas przedmiot darowizny wchodzi w skład wspólności majątkowej. Analogicznie przedstawia się kwestia spadku. Jeżeli spadkodawca nie zastrzegł w testamencie, że spadek ma wejść do majątku wspólnego, staje się on częścią majątku osobistego małżonka. (zob. art. 33 pkt 2 KRO).

Co się dzieje z wynagrodzeniem za pracę ?


Pobrane przez jednego z małżonków wynagrodzenie za pracę staje się częścią majątku wspólnego (zob. art. 31 § 2 pkt 1 KRO). Inaczej sytuacja przedstawia się co do wynagrodzenia niedobranego przez małżonka. Przykładowo: miesiąc po rozwodzie były mąż występuje do swojego pracodawcy o wypłatę zaległego wynagrodzenia za poprzednie 6 miesięcy. W opisanej sytuacji wynagrodzenie staje się osobistą własnością męża. Jego była żona nie uzyskuje do zaległego, a wypłaconego po rozwodzie wynagrodzenia żadnych praw.

Co się dzieje z dochodami z działalności gospodarczej ?


Dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków również wchodzą w skład majątku wspólnego. Jeżeli Np. żona zarejestrowana jest samodzielnie w ewidencji działalności gospodarczej to nawet wówczas pobrane przez nią dochody stają się własnością wspólną małżonków. (zob. art. 31 § 2 pkt 1 KRO). Nie ma znaczenia, że mąż nie uczestniczy w żadnym stopniu w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Przykłady:

Mąż kupił przed ślubem lokal mieszkalny. Po ślubie małżonkowie wprowadzają się do jego mieszkania i mieszkają razem przez 5 lat. Od pewnego czasu narastają między nimi konflikty związane z dużą aktywnością zawodową żony. Po powrocie z jednej z licznych delegacji żona stwierdza, iż mąż zmienił zamki w drzwiach. Nocowała u koleżanki. W rozmowie telefonicznej mąż oświadczył żonie, że mieszkanie jest jego własności i może robić z nim co zechce. Czy żonie przysługują jakieś prawa do mieszkania ?


Mieszkanie jako zakupione przez męża przed ślubem stanowi jego własnością osobistą. Fakt zawarcia ślubu pod tym względem nic nie zmienia. Żona nie jest współwłaścicielką mieszkania. Przysługują jej natomiast pewne uprawnienia. Zgodnie z art. 281 KRO jeżeli prawo do mieszkania przysługuje tylko jednemu z małżonków, drugi z małżonków jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. W podanym przykładzie żona ma zatem prawo domagać się, aby mąż umożliwił jej wspólne zamieszkiwanie w mieszkaniu nawet jeżeli jest ono jego osobistą własnością.

Przyszły mąż dysponuje znacznym majątkiem: trzema nieruchomościami lokalowymi oraz oszczędnościami w obcych walutach. Przed zawarciem ślubu zastanawia się nad spisaniem tzw. intercyzy w celu ochrony majątku na wypadek ewentualnego rozwodu. Obawia się, że wówczas wypracowany przez niego majątek zostanie przyznany w połowie żonie. Czy rozumowanie to jest słuszne ?


Nie. Majątek każdego z małżonków nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego również po ślubie zostaje jego osobistą własności. W podanym przykładzie nie jest konieczne zawierania majątkowej umowy małżeńskiej. W razie rozwodu owe trzy nieruchomości i oszczędności nie będą podlegać podziałowi.

Żona zgromadziła przed ślubem na rachunku spore oszczędności. Po ślubie zakupiła za zgromadzone środki samochód, podpisując umowę samodzielnie. Czyją własnością jest auto?


Mimo iż samochód został nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego jest on częścią majątku osobistego żony. Wynika to z faktu, iż został nabyty z pieniędzy będących wcześniej częścią majątku osobistego małżonki (oszczędności zgromadzonych przed ślubem). Zgodnie z art. 33 pkt 10 KRO przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego również stanowią majątek osobisty. Można obrazowo powiedzieć, iż w miejsce pieniędzy do majątku osobistego żony "wchodzi" samochód.